اوقات شرعی

نظر سنجی

نظر شما درباره عملکرد این منطقه چیست ؟ثبت نظر  نمایش نتایج

آب و هوا


مدارک لازم برای دریافت پروانه ساختمانی

 

مدارك و اقدامات لازم براي صدور پروانه ساخت


در خواست پروانه
1فتوكپي مدرك مالكيت رسمي
1-كروكي محل وقوع ملك
1- فتوكپي شناسنامه ذينفع ( ملك يا مالكين)در صورت مراجعه وكيل مالك فتوكپي وكالتنامه
1-واريز هزينه كارشناسي  بازديد از محل
واريز هزينه كارشناسي  بازديد از محل

 2  - بازديد از محل توسط مامورين شهرداري
1-2اعلام ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك
1-1-2كاربري
2-1-2تراكم مجاز
3-1-2تعداد طبقات
4-1-2تعريض
2-1-5ساير موارد
در صورت دارا بودن شرايط شهرداري اعلام مي نمايد كه نقشه هاي محاسباتي و معماري را مالك تهيه نمايدو در صورت دارا نبودن شرايط شهرداري با ذكر دلايل به متقاضي دليل عدم موافقت را اعلام خواهد كرد.
3-تهيه نقشه هاي معماري و محاسياتي
نقشه هاي معماري و محاسباتي به توسط مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي بر اساس دستوالعمل اجرايي سازمان نظام مهندسي تهيه مي شود.

برابر ماده 12 به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهارگروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسيم ميشود.
 

تبصره 1ـ براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم ميشوند: گـروه "الف" بـا مقيـاس كـاربري محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (600) مترمربع.
گـروه "ب" بـا مقيـاس كـاربري ناحيـه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (2000) مترمربع.
 گـروه "ج" بـا مقيـاس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (5000) مترمربع.

گروه "د" با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) مترمربع.

تبصره 2ـ تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروههاي ساختماني مندرج در تبصره (1) اين ماده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده ميباشد:

4-تحويل نقشه هاي ترسيم شده به همراه مدارك به شهرداري
5-كنترل نقشه ها توسط شهرداري
6-محاسبه عوارض  احداث بنا
7-پرداخت عوارض توسط مالك به حساب شهرداري
8-تنظيم شناسنامه ساختمان و ارائه  آن به مالكوا...
دی ان ان